Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil

Revue Theofil

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Revue Theofil - revue pro život z víry
Domovská stránka: http://revue.theofil.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 22
Jmenné ID: theofil
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 11:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 11:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 11:35

Církev Kristova - panenská Matka křesťanů

Co přesně znamená, že Církev po vzoru Panny Marie počíná a rodí syny Boží a přitom zachovává své panenství neporušené, tlumočí v jedné pasáži svého díla "Scivias" německá mystička sv. Hildegarda z Bingenu (+1179).

Revue Theofil | 20. září 2017 03:05 |

Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje

Svatý papež Lev Veliký (+461) podtrhuje tu skutečnost, že pokoj je darem a že jeho zdroj není v tomto světě, ale v Bohu, který nám jej uštědřuje coby důsledek našeho sjednocení s vůlí Boží, s níž je v nesouladu vůle tohoto světa.

Revue Theofil | 5. září 2017 03:05 |

Ježiš Kristus Starý dňami

Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či …

Revue Theofil | 14. srpna 2017 03:05 |

P. Pokorný: Evangelium podle Marka

KNIHA - Petr Pokorný: Evangelium podle Marka, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 2, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 348 s.

Revue Theofil | 9. srpna 2017 03:05 |

S pohledem upřeným na Ježíše

"Kdo na něho budou hledět, rozzáří se" (Ž 34,6), neboť On je Pohled, který proměňuje v podobu, jakou odhalil na Hoře Proměnění.

Revue Theofil | 6. srpna 2017 13:05 |

Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)

Představení dokumentu Papežské biblické komise "Inspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa".

Revue Theofil | 1. srpna 2017 03:05 |

Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Nebylo v moci žádného člověka vykoupit lidstvo z hříchu než toho, který je zároveň Bohem, tj. nadmíru milujícím a neposkvrněným hříchem Adamovým, jak nás o tom zpravuje sv. Ambrož Milánský (+397) v úryvku z "Výkladu Žalmů".

Revue Theofil | 30. července 2017 16:05 |

Inspirace a pravda Písma svatého

KNIHA - Papežská biblická komise: Inspirace a pravda Písma svatého. Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2015, 194 s., přel. J. Brož a J. Hřebík.

Revue Theofil | 20. července 2017 03:05 |

A odpočinul si Boh na siedmy deň

Ruský pravoslavný ikonopisec a mnich Gregor Krug (+1969) stručně představuje hlubokou symboliku jedinečné ikony o Božím odpočinku sedmého dne po stvoření světa, jak nás o tom zpravuje Písmo. Slovenské znění.

Revue Theofil | 19. července 2017 03:05 |

Kniha Ester

KNIHA - Kniha Ester v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu), Vyšehrad, Praha 2016, 128 s.; přel. V. Černušková, úvod a komentář P. Chalupa.

Revue Theofil | 12. července 2017 17:05 |

Nalezení Knihy zákona

Rozjímání nad verši Písma svatého, konkrétně nad verši Druhé knihy Královské o nalezení Knihy zákona (2Kr 22,1-23,15).

Revue Theofil | 10. července 2017 03:05 |

Poučení o modlitebním pravidle

Návod k modlitbě tzv. "modlitebních pravidel" a vysvětlení jejich důležitosti a prospěchu z nich v následujícím textu předkládá pravoslavný biskup a teolog sv. Ignatij Brjančaninov (+1867).

Revue Theofil | 3. července 2017 04:05 |

Z dopisů sv. Markéty M. Alacoque

Krátké citáty z dopisů sv. Markéty Marie Alacoque (+1690), jak vypovídající o tužbách Božího Srdce, tak pobízející k úzkému spojení srdce člověka se Srdcem Ježíšovým.

Revue Theofil | 21. června 2017 03:05 |

Pravoslavný teolog o Božském Srdci Páně

Ačkoliv pravoslaví se katolické církvi vlastní úctě Srdce Ježíšova brání, přesto se v něm díky apoštolskému a svatooteckému odkazu nachází tytéž základy, z nichž vychází právě zmiňovaný katolický kult Božského Srdce, což ani nelze jinak, neboť zjevení Ježíšova milujícího …

Revue Theofil | 19. června 2017 03:05 |

Bl. Jindřich Suso a eucharistie

Jedním ze znaků svatosti, tj. věrné a ustavičné odpovědi člověka na posvěcující lásku Boha, je též vroucí vztah světce k eucharistickému Kristu, jak lze vidět i v případě blahoslaveného německého mystika Jindřicha Susa (+1365).

Revue Theofil | 14. června 2017 03:05 |

Ta malá hostie

Výbor z dopisů švýcarského kardinála a význačného katolického teologa 20. století Charlese Journeta (+1975) na téma eucharistie, v níž se nám cele dává vtělený Bůh.

Revue Theofil | 10. června 2017 13:05 |

Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice

Panna Maria byla početím Božího Syna ve svém lůně vnořena do vnitrobožských trojičních vztahů a jimi zcela proměněna, bez čehož by v sobě nemohla nosit Boha, který se v ní stával člověkem "pro nás a pro naši spásu". A tímto je nám Maria nejen vzorem života s Bohem, ale i …

Revue Theofil | 6. června 2017 10:05 |

Okoušení sladkosti Boží

Křesťanství není jednou z mnoha věr v náboženské nabídce světa, ale zkušeností s živým Bohem skrze víru, jak toto zakoušení skrze dar Ducha Svatého vyjadřuje i velký Učitel Církve sv. Augustin (+430). Mimo jiné tím dosvědčuje výrok apoštola Jana: "Kdo věří v Syna Božího, má …

Revue Theofil | 31. května 2017 03:05 |

Působení Ducha Svatého

Sv. Basil Veliký (+379) potvrzuje tu skutečnost, že bez Ducha Svatého bychom nemohli dosáhnout nebe, neboť je to Duch Svatý, který "pozvedá srdce do výše, vede za ruku slabé a zdokonaluje pokročilé ... a svým společenstvím je činí duchovními."

Revue Theofil | 29. května 2017 19:05 |

Nanebevstoupení Páně

Jedním z výrazných a nezaměnitelných bodů křesťanství oproti většině ostatních náboženství je zastávání kladné, věčné hodnoty těla člověka a vůbec materiální stránky stvoření. To vychází z kladného hodnocení samým Bohem, který tuto hmotnou skutečnost stvořil a ohodnil svým …

Revue Theofil | 21. května 2017 03:05 |

Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo

"Náš duchovní život je jen řadou navštívení Panny Marie, která přináší s sebou Ježíše," píše ve svém textu význačný český františkán Jan Evangelista Urban (+1991) a nastiňuje v něm tajemství lůn Kristova přebývání.

Revue Theofil | 15. května 2017 03:05 |

Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici

"O Panně Marii není nikdy řečeno dost," tvrdí jeden svatý. A téhož si byli vědomi i církevní otcové, kteří koneckonců opakují jen to, co o Marii řekl sám Bůh svým Slovem, když se v ní stalo tělem a ona se stala Jeho Matkou, Matkou věčného Božího Syna.

Revue Theofil | 6. května 2017 19:05 |

Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!

Vyznání víry a lásky k Matce Boží z pera časně zesnulého pasionisty sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné (1838-1862), které složil během svého noviciátu a ve kterém jako by shrnul, co kdy otcové a učitelé církve vyjádřili nejkrásnějšího ke cti Panny Marie. Toto vyznání, jež …

Revue Theofil | 1. května 2017 08:05 |

"Tajemství víry"

Eucharistie je plodem a zpřítomněním oběti Boha, která je "veledílo Boží a počátek nového stvoření", jehož prvotinou je ve svém vzkříšení Ježíš Kristus: Hlava Těla Církve budovaného Jeho tělem obětovaným a vzkříšeným, zpřítomňovaným na pateně při každé mši svaté. K …

Revue Theofil | 24. dubna 2017 03:05 |

Totožnost Kristova těla

Učitel Církve sv. Augustin (+430) proti popíračům tělesného Kristova vzkříšení jasně zastává a brání na základě výpovědí Písma realitu a totožnost Kristova vzkříšeného těla.

Revue Theofil | 18. dubna 2017 03:05 |

Velikonoční homilie (Peri Pascha)

Mnoho z děl církevních otců a starověkých křesťanských autorů se, žel, během věků ztratilo. O to větší pak je radost, podaří-li se znovu nalézt jedno z takovýchto ztracených děl, což platí i o vzácné velikonoční homilii Melitóna ze Sard (2. stol.), biskupa a apologety, …

Revue Theofil | 16. dubna 2017 03:05 |

Duše si přeje zemřít s Ježíšem

Báseň slezského barokního mystického básníka a konvertity ke katolicismu Johanna Schefflera (+1677), známého spíše pod pseudonymem Angelus Silesius ("Anděl Slezský"), o spojení duše křesťana s umučeným Kristem.

Revue Theofil | 14. dubna 2017 17:05 |

List jistému vznešenému prelátovi

Kříž golgotský vyrůstá z jiného kříže Pána Boha: z kříže touhy po spáse svého stvoření, pro niž prolil svoji boholidskou krev a obětoval své tělo. A ten je nám také imperativem k nemarnění svého krátkého pozemského času a k obrácení se od své sebelásky směrem k milování …

Revue Theofil | 14. dubna 2017 03:05 |

Pán se sklonil, člověk povstal

Duchovní odkaz církevních otců je nepřebernou studnicí duchovní inspirace a moudrosti, neboť otcové a starověcí autoři čerpali z nevyčerpatelného Pramene, vytrysklého na golgotském Kříži, jak ukazuje i krátký úryvek z díla Klementa Alexandrijského (2.-3. stol.) "Pobídka …

Revue Theofil | 14. dubna 2017 03:05 |

"A hned vyšel ven..."

Evangelium apoštola Jana má mj. tu charakteristiku, že každé z jeho slov je jakoby "těhotné Duchem", "duchovním smyslem", připravené počít v srdci čtenáře Syna Božího, aby se i v nás On stal tělem a naplnil tak vůli nebeského Otce. A toto jistě platí i o jednom konkrétním …

Revue Theofil | 13. dubna 2017 15:05 |