Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil

Revue Theofil

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Revue Theofil - revue pro život z víry
Domovská stránka: http://revue.theofil.cz/
RSS export:
Sledovaný RSS export je neveřejný.

Systémové informace o zdroji

ID: 22
Jmenné ID: theofil
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 18:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 18:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 18:35

Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

Abychom nakonec Kristu "byli podobni", jak píše apoštol Jan (srov. 1J 3,2), musíme si coby křesťané projít tím, čím si prošel sám náš Pán a Bůh Ježíš Kristus coby Hlava svého Těla - Církve, jak stručně a výstižně zvýrazňuje sv. Augustin (+430).

Revue Theofil | 16. dubna 2018 03:05 |

Poprava egyptských křesťanů

Báseň Marie Dolistové k připomínce mučednické smrti koptských křesťanů rukou příslušníků tzv. Islámského státu, k níž došlo 15. 2. 2015 na březích Libye.

Revue Theofil | 15. února 2018 08:05 |

Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti

Modlitba, půst a milosrdenství jsou od sebe neoddělitelné podobně jako víra, naděje a láska. K jejich praktikování nás povzbuzuje svatý italský arcibiskup ravennský a Učitel Církve Petr Chrysolog (+451).

Revue Theofil | 12. února 2018 04:05 |

Nekonečnost v konečném

Slovo Ježíšovo je jako eucharistie, protože jak slovo, tak eucharistie je vždy sám Pán. To je jedno z mnoha sdělení v hutném úryvku z díla švýcarské mystičky Adrienne von Speyr (+1967).

Revue Theofil | 3. února 2018 17:05 |

A učil je v podobenstvích

KNIHA - Josef Imbach: A učil je v podobenstvích. Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry, Vyšehrad, Praha 2016, 208 s., přel. K. Korteová.

Revue Theofil | 31. ledna 2018 14:05 |

Církev je dílo Nejsvětější Krve

Církev není výmyslem a dílem člověka, ale Boha, který se stal člověkem, a tak coby Jeho dílo nese Církev Jeho rysy, zprostředkuje Jeho moc a vykoupení a přivádí celý svět k jednotě, čehož nelze nijak dosáhnout mimo Církev, jak dosvědčuje i známý anglický konvertita …

Revue Theofil | 14. ledna 2018 16:05 |

Ty jsi Král!

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Revue Theofil | 4. ledna 2018 19:05 |

Ty jsi Král!

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Revue Theofil | 30. prosince 2017 18:05 |

Ty jsi Král!

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Revue Theofil | 28. prosince 2017 16:05 |

Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti

Sv. Hilarius z Poitiers (+367) coby významný odpůrce ariánské hereze a zastánce pravověrného trojičního učení proslul zejména jako autor díla "O Trojici", ze kterého přinášíme drobný úryvek, v němž jeho pisatel v návaznosti na další církevní otce zdůrazňuje tu skutečnost, …

Revue Theofil | 18. prosince 2017 04:05 |

Se Synem v náruč Otcovu

Blahoslavený vlámský mystik Jan Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká …

Revue Theofil | 3. prosince 2017 04:05 |

Ty jsi Král!

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Revue Theofil | 23. listopadu 2017 09:05 |

Ladislav Tichý: List Galatským

KNIHA - Ladislav Tichý: List Galatským, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 9, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 130 s.

Revue Theofil | 15. listopadu 2017 04:05 |

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval

Šťavnatý úryvek z jednoho kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153) na biblickou "Píseň písní" o lásce jako takové a o lásce nesouměrné, avšak dostatečné mezi duší a Kristem.

Revue Theofil | 12. listopadu 2017 07:05 |

Věnec ctností

Výtečný vlámský mystik bl. Jan Ruysbroeck (+1381) nás v odstavcích ze svého díla "Ozdoba k duchovní svatbě" poučuje, jakými ctnostmi je zušlechtěn a zkrášlen skutečně duchovní člověk.

Revue Theofil | 8. listopadu 2017 16:05 |

Jediný poklad jediné Církve

Zejména k příležitosti Slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je vhodné zamyslet se nad skutečností jediné Církve, sestávající jak z nás, věřících putujících dosud v tomto světě, tak z těch, kteří nás předešli k Pánu a buď podstupujících očistcová …

Revue Theofil | 31. října 2017 12:05 |

Milovat nade všechno ostatní

Krátké citáty na rozličná témata od svatého italského stigmatizovaného kapucína Padre Pia z Pietrelciny (+1968).

Revue Theofil | 24. října 2017 10:05 |

Cena jediné mše svaté

Pán Ježíš sděluje středověké světici a mystičce Mechtildě z Hackebornu (+1298) a skrze ni též nám, že není ani tak podstatným, co konáme my, ale co koná On, na první místě skrze eucharistii, která v sobě "obsahuje všechny statky a milosti" a na jejíž milostiplnosti máme …

Revue Theofil | 16. října 2017 15:05 |

Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe

Ježíš předkládá svaté karmelitce Terezii z Avily (+1582) "křesťanský program", který se nejednomu dnešnímu křesťanu, formovanému spíše současnou antropocentrickou psychologií uspokojení vlastních potřeb, může jevit až pohoršujícím, totiž "program" milovat v bezútěšném …

Revue Theofil | 11. října 2017 03:05 |

Jako muže a ženu je stvořil

Křesťanské učení o muži a ženě a o manželství stručně, a přitom jasně a krásně, tlumočí "starý profesor", katolický kněz a vězeň komunismu Dominik Pecka (+1981). V dnešní době, zpochybňující identitu muže a ženy a jejich výlučný vztah a nárokující si kdejaká a stále …

Revue Theofil | 6. října 2017 08:05 |

Milovat nade všechno ostatní

Krátké citáty na rozličná témata od svatého italského stigmatizovaného kapucína Padre Pia z Pietrelciny (+1968).

Revue Theofil | 26. září 2017 03:05 |

Církev Kristova - panenská Matka křesťanů

Co přesně znamená, že Církev po vzoru Panny Marie počíná a rodí syny Boží a přitom zachovává své panenství neporušené, tlumočí v jedné pasáži svého díla "Scivias" německá mystička sv. Hildegarda z Bingenu (+1179).

Revue Theofil | 20. září 2017 03:05 |

Kdo miluje tvůj zákon, těší se z jeho pokoje

Svatý papež Lev Veliký (+461) podtrhuje tu skutečnost, že pokoj je darem a že jeho zdroj není v tomto světě, ale v Bohu, který nám jej uštědřuje coby důsledek našeho sjednocení s vůlí Boží, s níž je v nesouladu vůle tohoto světa.

Revue Theofil | 5. září 2017 03:05 |

Ježiš Kristus Starý dňami

Východní křesťanství se ve svém ikonopisectví brání znázorňování Boha Otce nebo některých nesprávných vyjádření Trojice. Proto se snaží některé výpovědi Božího Zjevení o Bohu Otci vyjadřovat christologicky, což se týká i např. Danielova vidění "Starého dnů" (či …

Revue Theofil | 14. srpna 2017 03:05 |

P. Pokorný: Evangelium podle Marka

KNIHA - Petr Pokorný: Evangelium podle Marka, Český ekumenický komentář k Novému zákonu 2, Centrum biblických studií - Česká biblická společnost, Praha 2016, 348 s.

Revue Theofil | 9. srpna 2017 03:05 |

S pohledem upřeným na Ježíše

"Kdo na něho budou hledět, rozzáří se" (Ž 34,6), neboť On je Pohled, který proměňuje v podobu, jakou odhalil na Hoře Proměnění.

Revue Theofil | 6. srpna 2017 13:05 |

Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)

Představení dokumentu Papežské biblické komise "Inspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa".

Revue Theofil | 1. srpna 2017 03:05 |

Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Nebylo v moci žádného člověka vykoupit lidstvo z hříchu než toho, který je zároveň Bohem, tj. nadmíru milujícím a neposkvrněným hříchem Adamovým, jak nás o tom zpravuje sv. Ambrož Milánský (+397) v úryvku z "Výkladu Žalmů".

Revue Theofil | 30. července 2017 16:05 |

Inspirace a pravda Písma svatého

KNIHA - Papežská biblická komise: Inspirace a pravda Písma svatého. Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2015, 194 s., přel. J. Brož a J. Hřebík.

Revue Theofil | 20. července 2017 03:05 |

A odpočinul si Boh na siedmy deň

Ruský pravoslavný ikonopisec a mnich Gregor Krug (+1969) stručně představuje hlubokou symboliku jedinečné ikony o Božím odpočinku sedmého dne po stvoření světa, jak nás o tom zpravuje Písmo. Slovenské znění.

Revue Theofil | 19. července 2017 03:05 |