Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com

Poutnici.com

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Poutnici.com - web křesťanské mládeže
Domovská stránka: http://www.poutnici.com
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 19
Jmenné ID: poutnici
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 11:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 11:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 11:35

P?lno?ní klepání

Je p?lnoc ve spole?enských ?ádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honb? za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dv? sv?tové války a mraky t?etí jsou stále nebezpe?n? nízko. ?lov?k má te? v rukou atomové a jaderné zbran?, které …

Poutnici.com | 11. března 2015 05:05 |

Studium p?edobraz? (10.kap)

Bibli m?žeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na d?jiny, p?edobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli p?edobrazy. Budeš-li p?edm?t dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak t? to zaujme. V?rných obraz? a p?edobraz? nás …

Poutnici.com | 5. března 2015 16:05 |

T?etí den - Pravé místo pro stvo?ení

Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro v??ícího ?lov?ka o?ekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak p?evzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od …

Poutnici.com | 24. února 2015 21:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Posledních n?kolik ?ísel m?sí?níku "Ze Slov Pravdy a Lásky" p?edtím než byly sbory Pán? zakázány. V posledních ?íslech nalezneme také ?adu p?ísp?vk? od bratra Luboše Pavla K?esiny, který pozd?ji pokra?oval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž …

Poutnici.com | 21. ledna 2015 18:05 |

Jak se modlit?

V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové v?ci, které by byly podle jeho v?le. Nikde nemáme ujišt?ní o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží v?li.

Poutnici.com | 11. prosince 2014 18:05 |

Metody studia bible (9. kap.)

Bibli je možné studovat dv?ma, a to zcela opa?nými zp?soby. Jeden zp?sob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží p?íkazy; druhy zp?sob zkoumaní se d?je jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, …

Poutnici.com | 2. prosince 2014 05:05 |

Jak ?ekat Pána?

Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti B?h možnost obchodovat, abys toho nechal a ?ekl, že nemáš nic spole?ného se sv?tem. Naopak. Máme ?init všechno ke cti a sláv? Pána Ježíše: „bu? že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného ?iníte.“ To je …

Poutnici.com | 28. listopadu 2014 05:05 |

Odpušt?ní h?ích?

Nyní bych rád v bratrské lásce a p?átelství dal mladým v??ícím n?kolik pokyn?, jak by si zachovali duchovní radost a sv?žest. Je p?edn? nutné ?íst pravideln? Písmo svaté.... Nyní ?tu pravideln? Bibli již 47 let. Bibli jsem p?e?et více než stokrát, a za?nu-li znovu, nalézám …

Poutnici.com | 13. listopadu 2014 05:05 |

Izaiáš 53,5.6

Jist? všichni víte, moji milí p?átelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto míst?. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na k?íži ani krátce p?edtím, když se již mohlo p?edpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo …

Poutnici.com | 4. listopadu 2014 05:05 |

Chana

Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se v?dom? nacházíme v Boží v?li pro náš život. Nad rozbou?eným mo?em zavládne naprosté utišení, protože útoky a dun?ní vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „P?istoupili k n?mu, vzbudili ho a ?ekli: „Mist?e, Mist?e, hyneme!“ On …

Poutnici.com | 22. srpna 2014 19:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Dva vále?né ro?níky 1939-1940 (dvou)m?sí?níku "Ze Slov Pravdy a lásky", který p?ipravoval bratr František Jan K?esina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.

Poutnici.com | 20. srpna 2014 13:05 |

„Potom p?išel Hospodin, stál tam a zavolal jako p?edtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel ?ekl: Mluv nebo? tv?j otrok slyší.“ 1S 3,10

Boží slovo má tu výhodu, že ?ím usilovn?ji ho ?teme, tím lépe jsme schopni proniknout do souvislostí, které mají v??nou platnost. Jedna z v?bec nejpozoruhodn?jších skute?ností souvisí s tím, že Boží slovo se ?te celý život[1]. Nikdy nezrezaví! Jedná se o zcela jedine?ný …

Poutnici.com | 8. července 2014 05:05 |

UROZENÝ HRAB? A PROSTÝ TESA? - Co nás u?í o správ? církve?

Mnohé k?es?any, nejen v ?esku, možná paradoxn? mnohem více v zahrani?í, fascinuje tato kapitola k?es?anské historie: Sto let po Bílé ho?e, kdy už se zdá, že se v Zemích koruny ?eské poda?ilo vymýtit všechny formy protestantismu od Augsburského a Helvétského vyznání až po …

Poutnici.com | 19. května 2014 19:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1937 - 1938

Dva p?edvále?né ro?níky m?sí?níku "Ze Slov Pravdy a lásky", který p?ipravoval bratr František Jan K?esina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.

Poutnici.com | 15. března 2014 20:05 |

Boží milost aneb jak jsem poznal Pána Ježíše

Nem?l jsem už pro co žít a tak jsem cht?l spáchat sebevraždu. Cht?l jsem sko?it z mostu a byl jsem pevn? rozhodnut to ud?lat. Sed?l jsem na most? a napadlo mne se pomodlit, ?ekl jsem "Bože jestli jsi dej se mi poznat".

Poutnici.com | 16. února 2014 05:05 |

Sv?dectví o sklí?enosti

Narodil jsem se t?žce psychicky nemocným rodi??m, které oba sužují stále se vracející se duševní potíže. Oba byli mnohonásobn? le?ení na psychiatrii. I p?esto se jejich nemoc vracela. Otec cht?l mnohokrát spáchat sebevraždu. M?l neustále obrovské zm?ny nálad. Když m?l …

Poutnici.com | 8. února 2014 20:05 |

Uzdravena z deprese

Pokaždé, když se mi naskytne p?íležitost sv?d?it o tom, co Pán u?inil v mém život?, napl?uje m? obrovská radost, která dokáže zastínit všechny ty chvíle velkého utrpení, kterým jsem si prošla. Uv?domuji si však, že bylo nezbytné k tomu, abych se setkala s Ním, s Ježíšem.

Poutnici.com | 31. ledna 2014 18:05 |

Síla deprese

Mám dvacet?i rok? a už t?i roky žiju s nemocí zvanou „deprese“. P?icházejí do mého života fáze, kdy m? nic a nikdo nebaví, všechno je pro m? t?žké, nic mi nejde. Chci ležet v posteli a um?ít. Léky po ?ase zaberou, ale nedokážu zabránit návratu t?chto stav?. Mezi t?mito …

Poutnici.com | 21. ledna 2014 20:05 |

Zázrak znovuzrození

Jmenuji se Pavla a je mi 27 let. Drogy jsem za?ala brát ve 14 letech a to trvalo 7 let. Ze za?átku to bylo, abych zapom?la na to, jaké to doma je a abych se dob?e cítila. Ale postupem ?asu, mi to za?alo brát mé koní?ky a už to nebylo tak moc o t?ch pocitech. Stávala jsem se …

Poutnici.com | 11. ledna 2014 19:05 |

P?íb?h nesm?lého kluka

Další v?c, která m? zaujala, byly vztahy mezi lidmi. Ze školy a z prost?edí kolem sebe jsem byl zvyklý, že kamarádství za?ínalo a kon?ilo tam, kde n?kdo n?co pot?eboval. Ale tady to bylo jiné. Dost lidí se samo nabízelo, že n?co ud?lají, jen tak. A ta up?ímnost mezi nimi a …

Poutnici.com | 6. ledna 2014 05:05 |

Zachrán?ná narkomanka

Lidé se m? snaží zm?nit, snaží se mi ukazovat, že jsem špatná, když ud?lám chybu, ale Ježíš ne. On to ví, ale prost? m? miluje. To je pro mne d?ležité, protože bych s Ním nebyla, kdyby mi jenom n?co na?izoval - tohle d?lej a tohle ned?lej. To mi d?lali v život? všichni a …

Poutnici.com | 26. prosince 2013 05:05 |

MÍSTO PRO NAD?JI

Když mi bylo sedmnáct, pat?ila hudba k mému životnímu stylu. Poslouchal jsem rockové kapely, nap?íklad Afghan Whigs, Nirvana, Pearl Jam, Beastie Boys a jiné. Chodil jsem do rockových klub?, kde se poušt?ly moje oblíbené songy.Jeden z d?ív?jších rockových klub? byl i pražský …

Poutnici.com | 14. prosince 2013 20:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1935 - 1936

19. a 20. ro?ník vydání ?asopisu, který p?ipravoval bratr František Jan K?esina. Mimo jiné bych cht?l upozornit na nesmírn? d?ležité téma ohledn? správného rozd?lování slova pravdy a nauce ohledn? církve, ve které je v k?es?anstvu všeobecný zmatek. Kéž pravda obsažená v …

Poutnici.com | 7. listopadu 2013 11:05 |

Odkud za?íná láska k Bohu v srdci

Milování Pána Boha se do našich srdcí vpouští dv?ma praménky. Jedním skrze poznání zvláštní Božské dokonalosti, kterou má On sám v sob?. Druhým skrze rozjímání o nesmírn? št?dré dobrot? a lásce, která z N?j na nás vyplývá.

Poutnici.com | 11. října 2013 05:05 |

Baal, nebo Hospodin?

„B?h, který odpoví ohn?m, ten je B?h.“ 1Kr 18,24b Na p?íb?hu izraelského království a konkrétn? krále Achaba vidíme p?íklad ohromné Boží trp?livosti s lidským rodem. Když se dívám na tento p?íb?h z pohledu nás oby?ejných lidí, ?íkám si, jak je možné, že se vyvolený národ …

Poutnici.com | 1. srpna 2013 17:05 |

BÝT DOBRÝM BLIŽNÍM

Lukáš 10,29: „A kdo je m?j bližní?" Rád bych si dnes s vámi pohovo?il o dobrém muži, jehož p?íkladný život je jako blesk, který svým sv?tlem burcuje d?ímající sv?domí lidstva. Jeho dobrotu však nenajdeme v trpné oddanosti ur?itému vyznání, ale v ?inné ú?asti na skutku k …

Poutnici.com | 16. července 2013 17:05 |

Sv?dectví mladé u?itelky Jany - III. ?ást (záv?r)

Co bylo dál. Pamatuji si, že mne vezli v sanitce. Slyšela jsem zvuk houka?ky nad sebou. Ptala jsem se n?koho: „Budu chodit?“ „Budeš, budeš! Jen lež klidn?,“ zn?la odpov??. Následovala osmi a ?ty?hodinová operace. T?i dlouhé, nekone?né a táhnoucí se m?síce na l?žku. Ale …

Poutnici.com | 11. června 2013 17:05 |

Sv?dectví mladé u?itelky Jany - II. ?ást

Cítila jsem se z toho všeho zmatená. ?ekala jsem od studovaného teologa jednozna?nou odpov??, a dostala jsem výzvu k cest?. Hlavou mi ví?ily další otázky po smyslu existence.

Poutnici.com | 31. května 2013 05:05 |

Sv?dectví mladé u?itelky Jany - I. ?ást

Je ve?er. Sedím na balkón? svého bytu a p?emýšlím. V hlav? si skládám vzpomínky na to, co se kdysi dávno odehrálo v život? jedné devatenáctileté dívky, a nejen to. „Vždy? Ty víš, Ty znáš…“

Poutnici.com | 15. května 2013 14:05 |

Halejujah!

A? je ?lov?k h?íšný tvor, a? se Bohem nechce vést, i když ší?í války, mor, i když plný zloby jest, tak p?esto se B?h k n?mu sklání a dává milost skrz pokání.

Poutnici.com | 20. dubna 2013 21:05 |