Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com

Poutnici.com

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Poutnici.com
Domovská stránka: http://www.poutnici.com
RSS export:

Systémové informace o zdroji

ID: 19
Jmenné ID: poutnici
Články ručně přidává správce systému: NE
Články jsou schvalovány správcem: NE
Titulek zdroje stahován z RSS exportu: ANO
RSS export je lineární: ANO
Kontrola aktuálnosti proběhla: dnes 14:05
Návratový kód: HTTP 200
RSS export naposledy zpracován: dnes 14:05
Kontrola aktuálnosti naplánována na: dnes 14:35

"Přenesmírná láska"

Ó, kdybych jen mohl učiniti lidem pochopotelný ten pravý význam těchto slov apoštola jana - „Bůh jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na kříž světem a prohlašoval tu slavnou pravdu. Můžete-li člověka přesvědčiti, že ho milujete, jistě získali jste srdce jeho.

Poutnici.com | 23. června 2017 09:05 |

"Brána do Království"

„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.

Poutnici.com | 23. června 2017 09:05 |

Dvě třídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám …

Poutnici.com | 23. června 2017 09:05 |

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.

Poutnici.com | 23. června 2017 09:05 |

Dv? t?ídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou t?ídách lidí: p?edn? o t?ch, kte?í nepoci?ují pot?ebu Spasitele, kte?í nebyli obvin?ni ze svých h?ích? Duchem Svatým; a za druhé o t?ch, kte?í obvin?ni jsou z h?íchu a volají: „Co mám …

Poutnici.com | 1. března 2017 04:05 |

"Brána do Království"

„Nenarodí-li se kdo znovu, nem?že vid?ti království Božího.“ Není snad žádné jiné ?ásti Slova Božího, která by byla tak dob?e známa, jako tato. Mám zato, že tém?? všichni v??íme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když u?il o znovuzrození.

Poutnici.com | 20. ledna 2017 04:05 |

"P?enesmírná láska"

Ó, kdybych jen mohl u?initi lidem pochopotelný ten pravý význam t?chto slov apoštola jana - „B?h jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na k?íž sv?tem a prohlašoval tu slavnou pravdu. M?žete-li ?lov?ka p?esv?d?iti, že ho milujete, jist? získali jste srdce jeho.

Poutnici.com | 7. října 2016 03:05 |

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy ?ty?mi zp?soby, poj?me se spole?n? zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma m?žete doplnit samostudiem a zodpov?zením otázek.

Poutnici.com | 20. května 2016 09:05 |

Svobodný sbor - K?es?ané Jeseník

K?es?ané - Jeseník Pokud zavítáte na dovolenou v okolí Jesenicka, rádi Vás p?ijmeme. Jsme svobodným, nezávislým sborem (místní církví) následovník? Ježíše Krista, kte?í se schází k modlitbám, zp?vu, ?etb? a studiu Božího slova v Jeseníku, a svými životy ší?í známost …

Poutnici.com | 14. dubna 2016 15:05 |

B?h - blok C

Hospodin není nete?ný v??i svému stvo?ení. Nap?í? d?jinami m?žeme sledovat jeho jedine?ný zájem o ?lov?ka - a?koli míra poznání a zodpov?dnosti byla v r?zných dobách r?zná. Poj?me spole?n? prozkoumat n?které z aspekt?, které se týkají Božího p?sobení mezi lidmi.

Poutnici.com | 7. dubna 2016 11:05 |

B?h - blok D

Boží Slovo jasn? u?í, že B?h je jen jeden, p?esto se projevil ve t?ech Osobách. Poj?me se v záv?re?né studii na téma B?h pokusit nahlédnout do p?sobení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá …

Poutnici.com | 7. dubna 2016 11:05 |

B?h - blok B

Co si p?edstavíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "B?h" nahlédneme do n?kolika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slov? poznat.

Poutnici.com | 8. února 2016 20:05 |

B?h - blok A

Jaké jsou základní skute?nosti o Bohu, kterému k?es?ané v??í? Zveme Vás na druhý ro?ník vzd?lávacích kurz? "Nový život", které m?žete bezplatn? stahovat z našeho webu. M?sí?n? budeme p?idávat vždy jeden kurz, který má ?ty?i lekce.

Poutnici.com | 11. ledna 2016 04:05 |

H?íchy Jeroboámovy

Co mají spole?né h?íchy Jeroboámovy s církevními d?jinami? Jakým zp?sobem se s nimi vypo?ádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kn?žstvo pravé duchovní kn?ze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?

Poutnici.com | 18. září 2015 03:05 |

Modlitba, zbra? víry

Modlitba je nejpodivuhodn?jší a také nejúsp?šn?jší zbra?, kterou sám B?h vložil do rukou svého lidu, aby dobýval velkolepých vít?zství nad mocí zlého nep?ítele... Svatým Božím všech v?k? byla modlitba práv? tak samoz?ejmá jako dýchání... Co p?ekáží vyslyšení modlitby?

Poutnici.com | 9. září 2015 03:05 |

Odpov?? na matoucí otázku - Matouš 17,19

Lidský život už po staletí je vyzna?ován vytrvalým úsilím ?lov?ka o vypuzení zla ze zem?. Z?ídka kdy se ?lov?k docela smí?il se zlem, protože p?es všechno své rozumá?ství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ješt? tím, co by m?lo být, a že to „nyn?jší“ není ješt? to …

Poutnici.com | 1. července 2015 03:05 |

Poznámky v bibli (kapitola 13.)

Starý písa? praví, že n?které knihy mohou být ochutnány a jiné pohlceny, jiné zase musí být rozžvýkány a stráveny. Bible je kniha, kterou jako bezedný pramen nikdy nelze vy?erpat. Z jejích list? stále vy?azuje nové sv?tlo. Proto ono velké kouzlo pravidelného a horlivého …

Poutnici.com | 21. května 2015 03:05 |

Studium Slova (12.kap.)

Nedávno se mi dostalo podivuhodného požehnání zkoumáním sedmera „blahoslavenství“ ve Zjevení Janov?. Kdyby B?h nebyl cht?l, abychom porozum?li této knize, nebyl by nám ji v?bec dal. Mnozí ?íkají, že je tak temná a tajuplná, že oby?ejní ?tená?i jí nemohou porozum?t. Ale …

Poutnici.com | 30. dubna 2015 03:05 |

Studium pojm? (11.kap)

Praktické pojednání o n?kterých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom p?i jejich studiu m?li postupovat. "D?íve jsem bibli zav?el a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a za?ínám studovat. Od té doby má víra roste."

Poutnici.com | 7. dubna 2015 09:05 |

P?lno?ní klepání

Je p?lnoc ve spole?enských ?ádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honb? za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dv? sv?tové války a mraky t?etí jsou stále nebezpe?n? nízko. ?lov?k má te? v rukou atomové a jaderné zbran?, které …

Poutnici.com | 11. března 2015 04:05 |

Studium p?edobraz? (10.kap)

Bibli m?žeme studovat tak, že se celá látka rozvrhne na d?jiny, p?edobrazy, proroctví, zázraky a podobenství. Je velmi zajímavé studovat v bibli p?edobrazy. Budeš-li p?edm?t dobré knihy vztahovat na sebe, podivíš se, jak t? to zaujme. V?rných obraz? a p?edobraz? nás …

Poutnici.com | 5. března 2015 15:05 |

T?etí den - Pravé místo pro stvo?ení

Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro v??ícího ?lov?ka o?ekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak p?evzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od …

Poutnici.com | 24. února 2015 20:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1941,1946,1947

Posledních n?kolik ?ísel m?sí?níku "Ze Slov Pravdy a Lásky" p?edtím než byly sbory Pán? zakázány. V posledních ?íslech nalezneme také ?adu p?ísp?vk? od bratra Luboše Pavla K?esiny, který pozd?ji pokra?oval v díle svého otce. Knihy, které jsou dodnes "na indexu" a jejichž …

Poutnici.com | 21. ledna 2015 17:05 |

Jak se modlit?

V 1. listu Jana 5,13-15 nalézáme první podmínku k vyslyšení modlitby. Máme Boha prosit za takové v?ci, které by byly podle jeho v?le. Nikde nemáme ujišt?ní o tom, že budou vyslyšeny modlitby, které jsou proti Boží v?li.

Poutnici.com | 11. prosince 2014 17:05 |

Metody studia bible (9. kap.)

Bibli je možné studovat dv?ma, a to zcela opa?nými zp?soby. Jeden zp?sob je ten, že si celou bibli prohlédneme jakoby dalekohledem a snažíme se v ní objevit Boží p?íkazy; druhy zp?sob zkoumaní se d?je jakoby drobnohledem, kdy se pouštíme do každého jednotlivého verše, …

Poutnici.com | 2. prosince 2014 04:05 |

Jak ?ekat Pána?

Nemyslím tím, abys peníze, které dostaneš, vyhodil oknem, anebo dá-li ti B?h možnost obchodovat, abys toho nechal a ?ekl, že nemáš nic spole?ného se sv?tem. Naopak. Máme ?init všechno ke cti a sláv? Pána Ježíše: „bu? že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného ?iníte.“ To je …

Poutnici.com | 28. listopadu 2014 04:05 |

Odpušt?ní h?ích?

Nyní bych rád v bratrské lásce a p?átelství dal mladým v??ícím n?kolik pokyn?, jak by si zachovali duchovní radost a sv?žest. Je p?edn? nutné ?íst pravideln? Písmo svaté.... Nyní ?tu pravideln? Bibli již 47 let. Bibli jsem p?e?et více než stokrát, a za?nu-li znovu, nalézám …

Poutnici.com | 13. listopadu 2014 04:05 |

Izaiáš 53,5.6

Jist? všichni víte, moji milí p?átelé, na koho myslel prorok Izaiáš v tomto míst?. Není to nikdo jiný než náš velký, drahý Pán Ježíš Kristus. Toto nebylo napsáno po jeho smrti na k?íži ani krátce p?edtím, když se již mohlo p?edpokládat, co se s ním stane. Ne, to bylo …

Poutnici.com | 4. listopadu 2014 04:05 |

Chana

Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se v?dom? nacházíme v Boží v?li pro náš život. Nad rozbou?eným mo?em zavládne naprosté utišení, protože útoky a dun?ní vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „P?istoupili k n?mu, vzbudili ho a ?ekli: „Mist?e, Mist?e, hyneme!“ On …

Poutnici.com | 22. srpna 2014 17:05 |

Ze Slov Pravdy a Lásky 1939 - 1940

Dva vále?né ro?níky 1939-1940 (dvou)m?sí?níku "Ze Slov Pravdy a lásky", který p?ipravoval bratr František Jan K?esina. Stále aktuální témata Božího slova - studie SZ, NZ, tématické, pro mladé, zápisy z konferencí a mnoho dalšího.

Poutnici.com | 20. srpna 2014 11:05 |